Laboratórium

Laboratórium

Rozsah skúšok:

  • stanovenie vlhkosti v tuhých vzorkách sušením
  • stanovenie popola gravimetricky
  • stanovenie uhlíka a síry IR spektrometriou
  • stanovenie biomasy metódou selektívneho rozpúšťania
  • stanovenie výhrevnosti kalorimetricky
  • stanovenie ortuti AAS metódou
  • stanovenie chloridov (chlóru) titračne

 

Na stiahnutie:

 

V prípade záujmu a analýzu prosím kontaktujte:

Valéria Dikejová
Quality & IMS Manager

M: +421 910 920 648
E: valeria.dikejova@ecorec.eu