eco-logical recovery

O nás

Spoločnosť ecorec pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva od roku 1993. Hlavným cieľom našej činnosti je úprava odpadu a jeho ekologické spracovanie na odpadové palivá, ktoré sa ďalej energeticky zhodnocujú v cementárenskom priemysle. Odpadové palivá dodávame do cementární Skupiny CRH, ktorej sme od roku 2015 súčasťou a ktorá je so svojimi cementárňami v Rohožníku a Turni nad Bodvou najväčším výrobcom cementu v regióne. 

PREČO TO ROBÍME

Dokážeme využiť odpad, ktorý už nikto nechce a nevie recyklovať. Odpadové palivá vyrábané v našom závode putujú na spracovanie do cementárenských pecí, kde sa spaľujú pri vysokých teplotách, až 1 400°C. Proces aplikácie odpadových palív vo výrobe cementu podlieha striktnej kontrole kvality a environmentálnym požiadavkám. Vo všeobecnosti je výroba cementu materiálovo a energeticky veľmi náročný proces, preto využitie odpadových palív v cementárenskom priemysle má mimoriadny význam. Pre životné prostredie je tento postup omnoho prijateľnejší ako používanie tradičných fosílnych palív.

NAŠE SLUŽBY

Úzko spolupracujeme s firmami odpadového hospodárstva, priemyselnými podnikmi a o samosprávami na rozumnom a modernom využití odpadu. Ponúkame výhodné a ekologické spracovanie odpadu ako aj dostatočnú kapacitu a flexibilné možnosti jeho zhodnotenia. Zabezpečujeme energetické využitie spáliteľných odpadov, odpadových palív  a recykláciu minerálnych odpadových materiálov.

Vieme sa napríklad postarať o zmiešané obaly z priemyslu, nerecyklovateľný odpad z dotrieďovacích liniek, pneumatiky a iné druhy odpadov. Takisto spracujeme materiály z rôznych priemyselných procesov ako sú zlievarenské piesky, odpady so stavebného priemyslu, odpady z demolácii alebo popol zo spaľovania biomasy, alebo uhlia a iné.

Zdravie a bezpečnosť

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a všetkých, ktorí sú dotknutí našou činnosťou, je pre nás v ecorec našou najvyššou prioritou. V otázke bezpečnosti sme nekompromisní. 

Preto je v ecorec celkovým cieľom BOZP nulová tolerancia ublíženia ľuďom, nulová tolerancia škôd na majetku a nulová tolerancia škôd na životnom prostredí. 

Ochrana životného prostredia

Berieme plnú zodpovednosť za zhodnotenie vášho odpadu, pričom rešpektujeme všetky legislatívne požiadavky, európsku odpadovú hierarchiu, normy kvality a zdravotné a bezpečnostné predpisy. ecorec nakladá s odpadmi v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, podľa ktorej sa odpad nebude využívať v cementárenských peciach, pokiaľ preň existujú ekologickejšie a ekonomickejšie spôsoby zhodnotenia. 

Záväzok voči spoločnosti

My v ecorec vieme, že dôvera a podpora zúčastnených strán je dôležitou súčasťou nášho poslania. Preto aktívne rozvíjame dlhodobé vzťahy s ľuďmi, ktorých sa naše podnikanie dotýka, vrátane zamestnancov, členov komunity, zákazníkov, akcionárov, organizácií a vládnych orgánov. Pri poskytovaní našich služieb prispievame k dlhodobému zlepšeniu miestnej infraštruktúry odpadového hospodárstva v miestnych komunitách.

BOZP je certifikovaný podľa OHSAS 18001 a spolu s ďalšími medzinárodne uznávanými certifikáciami manažmentu kvality (ISO 14001) a ochrany životného prostredia (ISO 9001) je zárukou systematického prístupu k bezpečnosti a ochrane zdravia na našich prevádzkach. 

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Uzavierame cyklus, čím robíme obehové hospodárstvo funkčným ! Náš obchodný model pomáha stavebnému sektoru znížiť vplyv na životné prostredie. Hlavné dopady priemyslu na životné prostredie predstavuje hlavne spotreba neobnoviteľných zdrojov. Výrobou a používaním odpadových palív v cementárenskom priemysle pomáhame znížiť spaľovanie neobnoviteľných fosílnych palív na jednej strane, a zároveň riešime problém zmysluplného využitia odpadu na strane druhej.

Ďalším príkladom je opätovné použitie rôznych anorganických materiálov (napr. odpad zo stavieb a demolácii) ako náhradu za nerastné suroviny (vápenec alebo hlina) pri výrobe cementu. Týmto spôsobom môžeme nahradiť obrovské množstvo vyťaženého materiálu a znížiť tým environmentálnu stopu stavebného priemyslu.

Obchodný model obehového hospodárstva naozaj funguje.